Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 365.000,- zł

Pietrowice Wielkie, dnia 21 stycznia 2005r. Nr GG.7224/01/2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z 2004r. - tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z 2004r.)

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 365.000,- zł

Informacje dotyczące nieruchomości gruntowej :

nr rej. gr. numer działki k.m. powierzchnia księga wieczysta cena nieruchomości
1112 550/1 5 0,2363 ha 29397 365.000,00zł
1124 546/2 5 0,5586 ha 29403
1124 549/1 5 0,0180 ha 29403
      0,8129 ha  

Gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego dla powyższej nieruchomości.

Informacje dotyczące budynku :

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Informacje dotyczące przetargu :

Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXIII/263/2004 z dnia 15.11.2004r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży, Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr GG.72/02/2005 z dnia 14.01.2005r. został określony tryb przetargu jako przetarg pisemny nieograniczony, przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej, część jawna odbędzie się w dniu 25 lutego 2005 roku w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 1000, część niejawna odbędzie się zaraz po części jawnej, wadium w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić najpóŹniej do 18 lutego 2005r na konto Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie nr 08-1050-1328-1000-0004-0337-7096 w Banku Śląskim w Raciborzu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium, pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Budynek GOK Pietrowice Wielkie”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 do dnia 21 lutego 2005r.

Pisemna oferta powinna zawierać :

O wyniku przetargu przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze umowy notarialnej, wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów podlegają zwrotowi w terminie do 3 dni roboczych,
o terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
nabywca, który przed terminem podpisania umowy notarialnej nie ureguluje ceny nabycia, względnie nie stawi się u notariusza w terminie wyznaczonym do podpisania umowy sprzedaży, traci prawo do nabycia nieruchomości oraz wpłacone wadium,
przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu,
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. nr 3 tel. (032) 419-84-07

Ogłoszenie poprzez :

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1802
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:31-01-2005 12:08
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00