Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 292.000,- zł

Pietrowice Wielkie, dnia 04 kwietnia 2005r. Nr GG.7224/03/2005

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z 2004r. - tekst jednolity) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z 2004r.)

Wójt Gminy w Pietrowicach Wielkich ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego Domu Kultury, położonej w Pietrowicach Wielkich przy ulicy Raciborskiej 5.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI : 292.000,- zł

Informacje dotyczące nieruchomości gruntowej :

nr rej. gr. numer działki k.m. powierzchnia księga wieczysta cena nieruchomości
1112 550/1 5 0,2363 ha 29397 292.000,00zł
1124 546/2 5 0,5586 ha 29403

1124

549/1 5 0,0180 ha 29403
      0,8129 ha  

Informacje dotyczące budynku :

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. nr 3 tel. (032) 419-84-07, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 do dnia 02-05-2005r.

Informacje dotyczące przetargu :
Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXIII/255/2004 z dnia 15.11.2004r. nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży,

Zarządzeniem Wójta Gminy Pietrowice Wielkie Nr GG.72/04/2005 z dnia 18.03.2005r. został określony tryb II przetargu jako przetarg pisemny nieograniczony, a cena wywoławcza obniżona o 20% przetarg pisemny nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej, część jawna odbędzie się w dniu 06 maja 2005 roku w budynku Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 o godz. 1000, część niejawna odbędzie się zaraz po części jawnej, wadium w kwocie 15.000,00 zł należy wpłacić najpóŹniej do 29 kwietnia 2005r na konto Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie nr 08-1050-1328-1000-0004-0337-7096 w Banku Śląskim w Raciborzu, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wpłacenie wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Budynek GOK Pietrowice Wielkie”, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 do dnia 02 maja 2005r.

Pisemna oferta powinna zawierać :


o wyniku przetargu przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty w terminie do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu w drodze umowy notarialnej, wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów podlegają zwrotowi w terminie do 3 dni roboczych, o terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nabywca, który przed terminem podpisania umowy notarialnej nie ureguluje ceny nabycia, względnie nie stawi się u notariusza w terminie wyznaczonym do podpisania umowy sprzedaży, traci prawo do nabycia nieruchomości oraz wpłacone wadium, przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu,

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bliższych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich pok. nr 3 tel. (032) 419-84-07

Ogłoszenie poprzez :

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1349
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:14-04-2005 12:31
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00