Remont i doposażenie świetlicy w Kornicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO. Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr SPO-2.3-2.24/59/05/U/49/2005 w ramach SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”; priorytet – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Przedmiot przetargu: Remont i doposażenie świetlicy w Kornicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (CPV 45454000-4, 45421125-6, 45233262-3).

Termin realizacji:  30.06.2006.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 20.10.2005 o godzinie 11:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 3.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 20.10.2005 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1319
Wytworzył:Administrator
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Administrator
Data opublikowania:05-10-2005 13:11
Ostatnio zaktualizował:Administrator
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00