Gospodarka Odpadami Komunalnymi


INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie gminy zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w każdą sobotę od godz. 7.00 do godz. 11.00 oraz poniedziałki od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/95/2098 z dnia 7 października 2019 r. uchwalono stawki opłat za śmieci  uchwała


INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2019.2010 z dnia 23.10.2019 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

 

Od stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą płatne miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Książeczki opłat, które dostarczone zostaną Państwu do 10 lutego 2020 r. nie będą obejmowały miesiąca stycznia. Dlatego opłatę za styczeń należy uiścić samodzielnie do dnia 15 stycznia 2020 r. bez dodatkowego wezwania.


Do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na miesiące styczeń - marzec 2021

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od listopada 2019 r.

Wzór deklaracji 2021.doc

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew. 123
osoba obsługująca: Beata Mludek

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 4578
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:02-05-2019
Opublikował w BIP:admin
Data opublikowania:02-05-2019 08:06
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:08-01-2021 12:07